Informácie o spracovaní osobných údajov

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Linkvistica Platform, s. r. o., IČO 53 704 649, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 48901/T, sídlo: Radlinského 563/94, 920 01 Hlohovec (ďalej len „Linkvistica Platform, s. r. o.“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu platformlinkvistica@gmail.com s uvedením predmetu „GDPR“.

Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR, Linkvistica Platform, s. r. o. ako prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

2. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, odpovedať na vaše otázky, spracúvame váš titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom nášho kontaktného formuláru umiestneného na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

 Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je:

čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď sú vaše osobné údaje nevyhnutné k zavedeniu prípadných predzmluvných alebo zmluvných vzťahov,

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 2 rokov.

Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania prekladov

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať titul, meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške alebo sú predmetom prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

 Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme,

čl. 6 ods. 1 písm. c) naša zákonná povinnosť, a to napríklad z dôvodu vystavenia daňových dokladov (napríklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), či v rámci riešení prípadných reklamácií alebo iných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné zákony

čl. 6 ods. 1 písm. f) náš oprávnený záujem, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o absolvovanom vzdelávaní a pod.

K zabezpečeniu on-line vzdelávania využívame služby týchto poskytovateľov:

ZOOM, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia služby sa dočítate kliknutím na tento odkaz https://zoom.us/privacy

MS Teams, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia služby sa dočítate kliknutím na tento odkaz https://www.microsoft.com/sk-sk/trust-center/privacy/gdpr-overview

Bez spracúvania vašich osobných údajov nemôžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vami.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našim zmluvným dodávateľom, a to z dôvodu vedenia účtovnej agendy. Okrem toho, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté subjektom, ktoré postupujú podľa osobitných zákonov najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad).

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s osobitnými predpismi, a to napríklad 10 rokov v rámci účtovných dokladoch a bankových výpisov.

Keď vám zasielame novinky e-mailom

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e- mailových správ alebo poslať materiály s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracovávame vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojní s našimi službami

Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte váš dobrovoľný súhlas, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vtedy spracúvame o vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našej webovej stránke. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď sa u nás uchádzate o prácu

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov, v rámci a počas prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas, ktorý je zároveň právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V rámci evidencie žiadostí spracúvame titul, meno, priezvisko, adresu, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom životopisu, prípadne ďalších vami predložených dokumentov. Doba platnosti súhlasu je 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie bezpečne zlikvidujeme.

3. PRENÁŠAME VAŠE ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácie, s výnimkou prípadu keď lektor, ktorý je Vám pridelený reziduje v štáte mimo EÚ. Na ochranu Vašich osobných údajov v takomto prípade postupujeme úzko podľa požiadaviek Zákona a GDPR, najmä prostredníctvom zmluvnej doložky o ochrane osobných údajov z EÚ s takýmto lektorom. V takomto prípade taktiež vyžadujeme predošlý výslovný súhlas s prenosom.

4. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a)  Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

b)  Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d)  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

ste napadli správnosť osobných údajov;

spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním

e)  Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f)  Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.

h)  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

5. ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Z INÝCH ZDROJOV, NEŽ OD VÁS?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od samotných klientov spoločnosti Linkvistica Platform, s. r. o., ktorí prejavia záujem o nami ponúkané služby.

6. REALIZUJEME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

7.  SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

8. ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, heslo, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

9. AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

na zapamätanie si používateľských nastavení,

pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

10. AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

11. AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

12. AKÉ SÚ ĎALŠIE SÚVISIACE INFORMÁCIE?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Linkvistica Platform, s.r.o.

Linkvistica, Platform s.r.o., IČO: 53 704 649, DIČ: 2121466523, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 48901/T, sídlo: Radlinského 563/94, 920 01 Hlohovec (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a právnické osoby formou on-line a osobnej výučby (ďalej len „Záujemca“).

1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vyplnením a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke Poskytovateľa: https://linkvistica.com/; Uskutočnením vyššie uvedeného úkonu Záujemca akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Po prijatí úhrady poplatku podľa Článku 2. od Záujemcu, sa Poskytovateľ zaväzuje jazykový kurz Záujemcovi v plnom rozsahu poskytnúť. Vzťahy Záujemcu a Poskytovateľa sa od vzniku zmluvného vzťahu riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Záujemca súhlasí, že ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

2. Úhrada poplatku

Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za ním zvolený jazykový kurz pred začatím výučby prostredníctvom bankového prevodu na účet Poskytovateľa zriadený v mBnk. Poskytovateľ vystaví za danú úhradu Záujemcovi platobný doklad.

Bankový účet Poskytovateľa:
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK21 1111 0000 0016 5661 2004
BIC/SWIFT: UNCR SK BX
KÓD BANKY: 1111

3. Úvodná hodina

1. a) Úvodnou hodinou sa rozumie zoznamovacia hodina Záujemcu a jemu prideleného lektora, v trvaní 30 minút, ktorá je určená na zistenie približnej jazykovej úrovne Záujemcu, vypracovanie študijného plánu.

2. b) Úvodná hodina sa Záujemcovi sa neúčtuje.

4. On-line výučba

1. a) Vyučovacie hodiny sú Poskytovateľom zabezpečené výlučne on-line, a to cez konferenčnú internetovú aplikáciu Zoom. Záujemca je povinný poskytnúť
Poskytovateľovi svoju emailovú adresu na zaslanie elektronických pozvánok na vyučovacie hodiny.

2. b) V prípade ak Záujemcovi nevyhovuje aplikácia Zoom a má záujem použiť inú dostupnú komunikačnú internetovú aplikáciu (napr. Skype, MS Teams, Viber,
Messenger, Whatsapp), alebo bežné telefonické pripojenie, pridelený lektor sa Záujemcovi prispôsobí, avšak Poskytovateľ nebude mať zodpovednosť za získanie licencií na používanie týchto aplikácii, rovnako ako aj za technický a prevádzkový stav týchto aplikácii a pripojenia.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. a) V prípade ak je pridelený lektor práce neschopný, dočasne nedostupný z dôvodu dovolenky, alebo z objektívnych dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ je oprávnený pre Záujemcu zabezpečiť náhradného lektora, avšak ak to nie je možné, po dohode so Záujemcom najneskôr hodinu pred vyučovaním terním zruší a dohodne sa so Záujemcom na náhradnej hodine.
2. b) Ak je z pedagogických, ako aj z iných personálnych dôvodov potrebné prideleného lektora vymeniť, Poskytovateľ tak urobí a upovedomí Záujemcu (telefonicky, alebo emailom) najneskôr v deň výmeny lektora.

6. Práva a povinnosti Záujemcu

1. a) V prípade ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu, čas meškania sa nekompenzuje a hodina bude pokračovať podľa rozvrhu. Pre uvedenie príkladu: ak Záujemca mešká na hodinu 15 minút, hodina bude trvať až do vypršaní pôvodne dohodnutých 55 minút – t.j. 40 minút.

2. b) Ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu 10 minút, lektor ho kontaktuje a ak sa Záujemca bez vážneho dôvodu neprihlási po uplynutí ďalších 10 minút, hodina prepadne a bude sa považovať za riadne odučenú.

3. c) Záujemca súhlasí, že svojho prideleného lektora bude kontaktovať výlučne prostredníctvom platformy poskytovateľa.

4. d) Ak sa Záujemca dopustí neetického, neprofesionálneho, alebo neslušného správania voči lektorovi, lektor mu bude okamžite odobratý a Poskytovateľ pridelí Záujemcovi ďalšieho lektora. Ak sa napriek tomu Záujemcovo správanie bude opakovať aj voči novému lektorovi, Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, zastaviť poskytovanie služieb Záujemcovi (vrátane budúcich služieb), zostávajúce hodiny budú riadne zaúčtované Záujemcovi a budú považované za odučené.

5. e) Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške tristo (300,-) Eur za každé takéto porušenie.

6. f) Záujemca súhlasí, že vyučovacie hodiny môžu byť nahrávané za účelom ukladania takýchto nahrávok pre študijné potreby Poskytovateľa, ako aj za účelom kontroly kvality výučby.

7. g) Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.

7. Poučenie o možností odstúpenia a reklamácie

1. a) Odstúpenie
Záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy (resp. zrušiť registračnú prihlášku) do 14 kalendárnych dní od zakúpenia vzdelávacieho produktu školy (napr. Darčeková poukážka podľa Článku 8 nižšie). Ak v takýchto prípadoch Záujemca už uhradil plnú výšku poplatku za daný produkt, bude mu tento poplatok Poskytovateľom vrátený. Akonáhle Záujemca začal produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude
podľa bodu b) Reklamácie. Ak Záujemca odstúpi od zmluvy (resp. zruší registračnú prihlášku) neskôr ako do 7 kalendárnych dní od zakúpenia produktu školy, ak s výučbou ešte nezačal, Poskytovateľ si zaúčtuje storno poplatok vo výške päťdesiat percent (50%) z poplatku za produkt, ktorý je predmetom odstúpenia. Akonáhle Záujemca začal produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude podľa bodu b) Reklamácie. Žiadosť o zrušenie produktu je potrebné zaslať písomne emailom na adresu: platformlinkvistica@gmail.com. Poskytovateľ po prijatí odstúpenia vydá Záujemcovi o tom obratom potvrdenie. Zaplatené a nevyužité vyučovacie hodiny je, po dohode s Poskytovateľom, možné previesť na tretiu osobu na základe aktuálneho a platného cenníka.

1. b) Reklamácie
V prípade ak je Záujemca nespokojný s kvalitou výučby po Úvodnej hodine. Záujemca písomne upovedomí Poskytovateľa na emailovú adresu: platformlinkvistica@gmail.com a Poskytovateľ pridelí študentovi náhradného lektora na ďalšiu Úvodnú hodinu. Ak vyučovaciu hodinu nie je možné absolvovať z technických príčin na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ poskytne náhradnú hodinu Záujemcovi podľa rozvrhu hodín na stránke Poskytovateľa.

8. Darčeková poukážka.

Záujemca môže zakúpiť u Poskytovateľa darčekovú poukážku na vybrané služby, ktorá platí 12 mesiacov od zakúpenia, resp. vydania Poskytovateľom. Záujemca alebo ním obdarovaná osoba musí v priebehu týchto 12 mesiacov službu úplne vyčerpať, inak prepadne. Darčeková poukážka nie je zameniteľná za peniaze. Darčekovú poukážku nemožno rozmeniť. Hodnotu darčekovej poukážky možno uplatniť len jednorazovo a len na jeden cudzí jazyk. Darčekovú poukážku nemôže byť žiadnym spôsobom nahradená v prípade straty. Záujemca nie je oprávnený darčekovú poukážku ďalej predávať tretím osobám.

9. Status študenta

1. Záujemcovi z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.

10. Zodpovednosť

1. Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku Záujemcu.

11. Ochrana osobných údajov

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

1. a) Emailová adresa Záujemcu zadaná v registračnej prihláške bude použitá na doručovanie všetkých informácií Záujemcovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

Tieto obchodné podmienky sú platné od 07.07.2021 naposledy boli aktualizované dňa 07.07.2021.

Prihlásenie